Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 «ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΒΟΡΡΟΜΕΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ” ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΑΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο – Επωνυμία, έδρα, διάρκεια

1. Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία "Βορρόμειος Κόμβος” της Νέας Λακανικής Σχολής Ψυχανάλυσης στην Ελλάδα» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΚ-ΝΛΣ», η οποία θα διέπεται από τους όρους του παρόντος καταστατικού, τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ελληνικού Αστικού Κώδικα και το εκάστοτε ισχύον οικείο νομικό πλαίσιο (στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας «η Εταιρεία»). Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Society “Borromean knot” of the New Lacanian School of Psychoanalysis in Greece» και στη γαλλική ως «Société “Noeud Borroméen” de la Nouvelle École Lacanienne de Psychanalyse en Grèce», ο δε διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία «SNB-NLS».

2. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2ο – Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της μελέτης, της ανάπτυξης και της μετάδοσης της ψυχανάλυσης λακανικού προσανατολισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους στόχους της Νέας Λακανικής Σχολής Ψυχανάλυσης (ΝΛΣ), σε συντονισμό με τις δραστηριότητες της τελευταίας, καθώς και της Παγκόσμιας Ένωσης Ψυχανάλυσης (ΠΕΨ), στην οποία αυτή υπάγεται.

Άρθρο 3ο – Μέσα

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των εθνικών και τοπικών θεσμικών οργάνων, που δημιουργεί και ρυθμίζει, καθώς και μέσω της συνεργασίας της με την ΝΛΣ και εν γένει με αλλοδαπούς ή διεθνείς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ψυχανάλυσης, κατόπιν συνεννόησης με την ΝΛΣ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία αξιοποιεί ιδίως τα ακόλουθα μέσα: εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, ομάδες μελέτης (ονόματι «καρτέλ») και άλλες δραστηριότητες αναγκαίες για την εκπλήρωση των στόχων της.

Άρθρο 4ο – Εταιρικές μερίδες, Πόροι, Εταιρική χρήση

1. Όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρεία με βάση την εταιρική τους μερίδα. Η πρώτη ετήσια συνδρομή που θα καταβάλουν οι εταίροι, η οποία θα καθορισθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση, θα αποτελεί την αρχική εισφορά, επί τη βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται η εταιρική μερίδα κάθε εταίρου. Όλες οι εταιρικές μερίδες είναι ίσες κατ’ αναλογία των κατά τα ανωτέρω ισόποσων ετήσιων συνδρομών.

2. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις συνδρομές των μελών της και από κάθε πόρο, που επιτρέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ενδεικτικώς, οι πόροι της Εταιρείας είναι οι εξής:

i. Η ετήσια συνδρομή των μελών της, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Γραφείο και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ii. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών της, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Γραφείου, όταν αυτό υπαγορεύεται από τις ανάγκες της εταιρείας.

3. Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας, το σύνολο των οικονομικών της πόρων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η διανομή κερδών στα μέλη της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη που φέρει η Εταιρεία για τα χρέη της δεν αφορά παρά τα ιδιόκτητα αγαθά της. Τα μέλη της ευθύνονται κατά τον λόγο της εταιρικής τους μερίδας και μέχρι του ύψους των συνδρομών, που καταβάλλουν σύμφωνα με το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

5. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

Β. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5ο- Κατηγορίες μελών

1. Η Εταιρεία απαρτίζεται από δύο κατηγορίες μελών: τα μέλη που ανήκουν στην Εταιρεία και στην ΝΛΣ και τα μέλη που ανήκουν μόνο στην Εταιρεία.

2. Πλην δηλωμένων εξαιρέσεων, τα μέλη της Εταιρείας κατοικούν στην Ελλάδα.

3. Η Εταιρεία περιλαμβάνει επίσης επίτιμα μέλη, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας και οποιασδήποτε έκτακτης συνδρομής. Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επίτιμου μέλους γίνεται από το Γραφείο σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της ΝΛΣ. 

 Άρθρο 6ο – Εισδοχή νέων μελών

1. Το Γραφείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την εισδοχή νέων μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία, που θα προβλεφθεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα της ΝΛΣ. Μέχρι την διεξαγωγή της πρώτης ΓΣ, τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας, λειτουργώντας ως προσωρινό Γραφείο, έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν την εισδοχή ως μελών της Εταιρείας των μελών άλλων θεσμικών οντοτήτων της ΝΛΣ στην Ελλάδα, που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

2. Τα μέλη της Εταιρείας δεν μπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα σε άλλη ελληνική θεσμική οντότητα που συνδέεται με την ΝΛΣ.

Άρθρο 7ο – Αναστολή της ιδιότητας του μέλους

1. Κάθε μέλος είναι δυνατόν να τεθεί σε αναστολή, σε περίπτωση που η συμπεριφορά του έρχεται σε πρόδηλη δυσαρμονία με τις υποχρεώσεις, που συνεπάγεται η συμμετοχή του στην Εταιρεία ή/και σε περίπτωση συστηματικής αποχής του από τις εκδηλώσεις της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Γραφείο, ύστερα από πρόσκληση και ακρόαση του εν λόγω μέλους.

2. Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή, το υπό αναστολή μέλος δεν μπορεί να κάνει χρήση της εταιρικής του ιδιότητας και απαλλάσσεται από την καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής. Το μέτρο της αναστολής αίρεται, εφόσον παύσουν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Γραφείου.

Άρθρο 8ο – Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

1. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με τον θάνατο, την παραίτηση, την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή τη διαγραφή του εταίρου.

2. Θεωρείται υπό παραίτηση το μέλος που δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή δώδεκα (12) μήνες μετά την σχετική αναγγελία του Ταμία της Εταιρείας. Το Γραφείο μπορεί να προβεί στην αναστολή ή τη διαγραφή του εν λόγω μέλους ύστερα από νέα υπενθύμιση και πρόσκληση για συνάντηση μαζί του.

3. Με απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Γραφείου, επιτρέπεται η διαγραφή μέλους για σοβαρή παραβίαση του καταστατικού ή/και του Εσωτερικού Κανονισμού ή/και του νόμου, που δεν συνάδει με τον ψυχαναλυτικό προσανατολισμό και θίγει τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

Γ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο – Η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και απαρτίζεται από όλα τα μέλη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των επίτιμων μελών. Κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος και κάθε επίτιμο μέλος έχει μία (1) ψήφο στη ΓΣ. Άτομα που πρόσκεινται στην Εταιρεία είναι δυνατόν να προσκληθούν να παραστούν στη ΓΣ από το Γραφείο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η τακτική ΓΣ συγκαλείται ανά έτος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εταιρείας συνοδευόμενη από την ημερήσια διάταξη, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη της Εταιρείας με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ.

3. Η ΓΣ μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο ή μετά από απόφαση του Γραφείου, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

4. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο ή στο παρόν καταστατικό, η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθμός μελών ίσος με το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος συγκαλεί επαναληπτική ΓΣ μέσα σε δύο (2) μήνες, οπότε για την απαρτία απαιτείται να παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

5. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο, η ΓΣ λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όπου στο παρόν καταστατικό για τη λήψη απόφασης της ΓΣ προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία, απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικώς σε άλλο όρο του παρόντος.

6. Η ΓΣ πληροφορείται τις εισηγήσεις του Γραφείου, εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, συζητά για τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει στις προβλεπόμενες ψηφοφορίες. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις παλαιές και τρέχουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 10ο – Το Γραφείο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Γραφείο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εκπροσώπους των τοπικών παραρτημάτων. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας πρέπει να είναι μέλη της ΝΛΣ.

2. Το Γραφείο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Τα μέλη του Γραφείου έχουν την υποχρέωση να πληροφορούν τα μέλη της Εταιρείας για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας. Η Εταιρεία προβαίνει σε οικονομικές δικαιοπραξίες με τη συνυπογραφή του Προέδρου και του Ταμία της.

3. Τα μέλη του Γραφείου εκλέγονται απευθείας από τη ΓΣ για θητεία δύο (2) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής ΓΣ και τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής νέων μελών του Γραφείου. Ο Πρόεδρος δεν εκλέγεται, αλλά η θέση του καταλαμβάνεται από τον απερχόμενο Γραμματέα. Εκλογή Προέδρου προβλέπεται στην πρώτη ΓΣ καθώς και όταν ο απερχόμενος Γραμματέας κωλύεται ή αρνείται να αναλάβει τη θέση του Προέδρου. Ως κώλυμα θεωρείται και η υποβολή πρότασης για εκλογή άλλου Προέδρου, εφόσον υποστηρίζεται εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών και υποβληθεί πριν από το χρονικό όριο ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων.

4. Η εκλογή των μελών του Γραφείου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της ΓΣ. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Τα απερχόμενα μέλη του Γραφείου δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να επανεκλεγούν στην ίδια ή σε άλλη θέση του Γραφείου, παρά μόνο τέσσερα (4) χρόνια μετά το πέρας της θητείας τους. Εξαιρείται ο Γραμματέας, ο οποίος αναλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση του Προέδρου μετά το τέλος της θητείας του τελευταίου, εκτός εάν συντρέχουν οι πρόνοιες της προηγούμενης παραγράφου 3.

5. Σε περίπτωση που ελλείπουν ένα ή περισσότερα μέλη του Γραφείου λόγω παραίτησης, κωλύματος, θανάτου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση η οποία έχει ως συνέπεια την αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του μέλους του Γραφείου, τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται για το υπολειπόμενο διάστημα της τρέχουσας θητείας με απόφαση της ΓΣ, η οποία συγκαλείται εντός τριμήνου εκτάκτως για τον σκοπό αυτόν. Μέχρι την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, το Γραφείο ασκεί νομίμως τη διοίκηση της Εταιρείας.

6. Για την οργάνωση και την εξάπλωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το Γραφείο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές ad hoc, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη του και διευθύνονται από εκπροσώπους που ορίζει και ανακαλεί το Γραφείο.

Άρθρο 11ο – Ο Πρόεδρος

Ο εκάστοτε Πρόεδρος πρέπει να είναι μέλος της ΝΛΣ και είναι αυτοδικαίως ο εκπρόσωπος της Εταιρείας στην ΝΛΣ και στους λοιπούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ή συνδέεται η Εταιρεία. Επίσης, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, εκπροσωπεί αυτήν δικαστικώς και εξωδίκως απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής και δικαστηρίου, μπορεί δε να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, εξασφαλίζοντας την προηγούμενη έγκριση του Γραφείου, καθώς και της ΓΣ, όπου αυτό απαιτείται.

Άρθρο 12ο – Ο Γραμματέας

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γραφείου και της ΓΣ, τηρεί το αρχείο και το μητρώο των μελών, καθώς και όλο το έντυπο ή ψηφιακό υλικό της Εταιρείας, εκτός από τα λογιστικά και τα ταμειακά βιβλία.

Άρθρο 13ο – Ο Ταμίας

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή οικονομική διαχείριση
της Εταιρείας, τηρεί το ταμείο της Εταιρείας και όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία.

 Άρθρο 14ο – Τα τοπικά Παραρτήματα

Με απόφαση του Γραφείου συγκροτούνται Τοπικά Παραρτήματα σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας όπου συγκεντρώνονται περισσότερα από πέντε (5) μέλη της Εταιρείας. Κάθε Παράρτημα, από τη στιγμή που συγκροτηθεί, εκπροσωπείται στο Γραφείο μέσω του Εκπροσώπου του, ο οποίος εκλέγεται από τη ΓΣ. Κάθε τοπικό Παράρτημα οργανώνει δραστηριότητες συνάδουσες με τους στόχους της Εταιρείας, υπό την ευθύνη του Εκπροσώπου του, σε συνεννόηση με το Γραφείο. Ειδικώς ως προς την περιοχή της Κρήτης, συγκροτείται διά του παρόντος καταστατικού χωρίς άλλη διατύπωση το Παράρτημα της Κρήτης, λόγω της μακρόχρονης ιστορικής παρουσίας του λακανικού προσανατολισμού στο Ηράκλειο.  

 

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15ο – Τροποποίηση καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της ΓΣ, ύστερα από εισήγηση του Γραφείου, η οποία έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΝΛΣ ή του εντεταλμένου εκπροσώπου της. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ανακοινώνονται ένα (1) μήνα πριν από τη διεξαγωγή της ΓΣ. Η σχετική απόφαση της ΓΣ λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία  των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Οι τροποποιήσεις του καταστατικού δεν επιτρέπεται να αφορούν το αντικείμενο και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 16ο – Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και εξειδικεύονται και διευκρινίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής των καταστατικών κανόνων.

2. Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού υπάγεται στις υποχρεώσεις του Γραφείου και διαμορφώνεται σταδιακά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα διδάγματα της εμπειρίας, σε συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα της ΝΛΣ. Το Γραφείο ενημερώνει τη ΓΣ για κάθε τροποποίηση ή επέκταση του Εσωτερικού Κανονισμού.

Άρθρο 17ο – Διαμεσολάβηση της ΝΛΣ

Σε περίπτωση εμπλοκής στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Εταιρείας, καθίσταται επιβεβλημένη η διαμεσολάβηση της ΝΛΣ. Μετά τη διαμεσολάβηση της ΝΛΣ και επί τη βάσει αυτής, επί του ανακύψαντος ζητήματος αποφασίζει είτε το Γραφείο είτε η ΓΣ με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 18ο – Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της ΓΣ, η οποία συγκαλείται επί τούτου, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών της Εταιρείας. Εάν δεν παρίστανται όλα τα μέλη, η λύση τίθεται προς έγκριση σε επόμενη ΓΣ, οπότε για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Η ΓΣ που ψηφίζει τη λύση της Εταιρείας, αποφασίζει με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για την απόδοση της περιουσίας της Εταιρείας στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που προβλέπεται να την διαδεχθεί, αφού πληρωθούν τα τυχόν χρέη της Εταιρείας. Εάν δεν προβλέπεται τέτοιος οργανισμός, η περιουσία της Εταιρείας αποδίδεται σε κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση του Φροϊδικού Πεδίου στην Ελλάδα.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας της Εταιρείας από οποιονδήποτε εταίρο, η Εταιρεία δεν λύνεται, αλλά συνεχίζει μεταξύ των υπόλοιπων εταίρων. Η καταγγελία λογίζεται ως καταγγελία της συμμετοχής του καταγγέλλοντος εταίρου και συνεπάγεται την έξοδό του από την Εταιρεία. Το ανωτέρω δικαίωμα εξόδου κάθε εταίρου ασκείται με μονομερή δήλωσή του, η οποία κοινοποιείται στην Εταιρεία και στους υπόλοιπους εταίρους.

Άρθρο 19ο – Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Με τη λύση της
Εταιρείας και την είσοδό της στην εκκαθάριση παύει η εξουσία των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και η διαχείριση και εκπροσώπησή της ασκείται από τον εκκαθαριστή/τους εκκαθαριστές, που ορίζονται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία ως προς το πρόσωπο του εκκαθαριστή/των εκκαθαριστών, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους τους εταίρους από κοινού. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της Εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Εν συνεχεία, αποδίδουν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος ό,τι απομένει από το προϊόν της εκκαθάρισης.